یک رشته با دو مدرک

رشته ها با دو مدرمک دانش آموزان را قادر می سازد  علاوه بر  بدرست آوردن مدرگ از دانشگاه کوروینوس ، پس از اتمام تعداد معینی واحد درسی در خارج از کشور مجارستان مدرک کامل دومی از دانشگاه دیگر دریافت گند.رشته های دو مدرکی یک فرصت بزرگ برای به دست آوردن تجربه بین المللی است.

دوره لیسانس -رشته های دو مدرکی

  • BA in European Economic Studies – Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany لیسانس در مطالعات اقتصادی اروپا – اتو-فریدریش دانشگاه بامبرگ، آلمان
  • BA in Applied Economics – Corvinus Universityدر اقتصاد کاربردی – دانشگاه کاروینوس

 

  • BA in General Management – European Business School, Germany کارشناسی مدیریت عمومی – مدرسه کسب و کار اروپا، آلمان
  • BA in Business and Management – Corvinus University  در کسب و کار و مدیریت – دانشگاه کاروینوس

 

  • BA in Financial Management – Instituto Tecnologico Y De Estudios Superiores De Monterrey, Chihuahua, Mexico کارشناسی مدیریت مالی – موسسه Tecnológico Y د Estudios Superiores د مونتری، Chihuahua، مکزیک BA in Finance and Accounting – Corvinus University در امور مالی و حسابداری – دانشگاه کاروینوس

 

دوره کارشناسی ارشد -رشته های دو مدرکی

 

دانشگاه دوم

مدزک از دانشگاه کاروینوس بوداپست

MSc in International Economics and Business کارشناسی ارشد در اقتصاد بین الملل و کسب و کار
Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands Rijksuniversiteit گرونینگن، هلند
More information اطلاعات بیشتر

MA in International Economy and Business MA در اقتصاد بین المللی و کسب و کار
CUB Faculty of Economics دانشکده CUB اقتصاد
More information اطلاعات بیشتر

MA in Business Administration MA در مدیریت کسب و کار
Universität Passau, Germany دانشگاه پاساو، آلمان

MSc in Management and Leadership or کارشناسی ارشد مدیریت و رهبری و یا
MSc in Marketing کارشناس ارشد بازاریابی
CUB Corvinus Business School CUB کاروینوس مدرسه کسب و کار

MA in Business Administration MA در مدیریت کسب و کار
Dronten University of Applied Sciences, The Netherlands دانشگاه Dronten را علوم کاربردی، هلند

MSc in Rural Development Engineering کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی
CUB Corvinus Business School CUB کاروینوس مدرسه کسب و کار

MA in Public and Non-profit Institutions Management or MA در مدیریت نهادهای عمومی و غیر انتفاعی و یا
MA in Public Administration MA در مدیریت عمومی
Babes-Bolyai University, Romania بررسی سوالات-بویویی دانشگاه، رومانی

MSc in Public Policy and Management کارشناسی ارشد در سیاست و مدیریت عمومی
CUB Faculty of Economics دانشکده CUB اقتصاد