آيين‌نامه تأسيس مؤسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

شماره‌:.45622ت‌27034ه تاريخ:1382.08.14

وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي وزارت امور خارجه‌ هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.8.11 بنا به پيشنهاد شماره 725.1040 مورخ 1380.2.26 وزارت‌امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌، آيين‌نامه تأسيس مؤسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تأسيس مؤسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

ماده 1ـ مؤسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور ـ كه در اين آيين‌نامه به اختصارمؤسسات و شركتها ناميده مي‌شوند ـ اشخاص حقوقي غيردولتي هستند كه به منظور فراهم نمودن تسهيلات لازم‌براي متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي فعاليت مي‌كنند.

تبصره ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند مشمول اين آيين‌نامه هستند.

ماده 2ـ به منظور نظارت بر تأسيس و فعاليت مؤسسات و شركتها متقاضي فعاليت موضوع ماده (1) اين‌آيين‌نامه‌، كارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از كشور ـ كه در اين آيين‌نامه كارگروه نظارت ناميده مي‌شود ـ ازاعضاي زير تشكيل مي‌شود:

1ـ مديركل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم‌،تحقيقات و فناوري (رييس‌).

2ـ مديركل بورسها، دانشجويان و دانش‌آموختگان خارج وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي (نايب رييس‌).

3ـ مديركل كنسولي وزارت امور خارجه‌.

4ـ مديركل دفتر مجامع و فعاليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌.

5ـ نماينده وزارت اطلاعات‌.

6ـ نماينده وزارت دادگستري (حقوقدان امور بين‌الملل‌).

تبصره 1ـ اعضاي رديفهاي (1) تا (4) اين ماده مي‌توانند براي شركت در جلسات كارگروه نظارت نماينده‌تام‌الاختيار معرفي نمايند.

تبصره 2ـ دبيرخانه كارگروه نظارت در وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري مستقر مي‌شود و دبير كارگروه نيزتوسط رييس مشخص خواهد شد.

ماده 3ـ هر گونه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با اعزام متقاضيان ادامه تحصيل با هزينه شخصي به خارج از كشور، براي مقاطع بالاتر از ديپلم موكول به كسب مجوز از كارگروه نظارت است‌.

تبصره 1ـ اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي موظف است از ثبت مؤسسات و شركتهايي كه فاقد مجوزموضوع اين ماده هستند خودداري نمايد.

تبصره 2ـ ثبت هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شركتهاي داراي مجوز توسط اداره ثبت‌شركتها و مالكيت صنعتي صرفاً با موافقت كارگروه نظارت امكان‌پذير است‌.

ماده 4ـ وظايف و اختيارات كارگروه نظارت به اين شرح است‌:

1ـ بررسي و اعلام نظر درخصوص صلاحيت عمومي و تخصصي مؤسسات و شركتهاي موجود و متقاضيان‌تأسيس مؤسسه و شركت و اشتغال به فعاليتهاي موضوع اين آيين‌نامه براساس ماده (7) اين آيين‌نامه و ساير قوانين ومقررات مربوط‌.

2ـ تعيين حدود اختيارات و وظايف مؤسسات و شركتها به صورت موردي‌.

3ـ صدور مجوز فعاليت مؤسسات و شركتها پس از احراز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه‌.

4ـ نظارت بر عملكرد مؤسسات و شركتها و بررسي گزارشها و شكايتهاي واصل شده‌.

5ـ رسيدگي به تخلفات مؤسسات و شركتها و اتخاذ تدابير لازم براساس مقررات اين آيين‌نامه‌.

6ـ صدور بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي لازم درخصوص شرايط تأسيس‌، ثبت‌، نحوه نظارت بر فعاليتهاي‌تخصصي‌، تعيين ضوابط براي خدمات قابل ارائه در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

ماده 5 ـ شرايط صدور مجوز توسط كارگروه نظارت برفعاليت اشخاص حقيقي و شرايط اعضاي هيأت مؤسس و هيأت امنا يا هيأت مديره اشخاص حقوقي حسب مورد براي اقدام به فعاليتهاي موضوع اين آيين‌نامه به‌شرح زير است‌:

1ـ شرايط عمومي‌:

الف ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

ب ـ حسن شهرت‌.

پ ـ عدم وجود سوء پيشينه كيفري مؤثر.

ت ـ دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت از آن براي متقاضيان ذكور.

ث ـ عدم اعتياد به مواد مخدر با تأييد مراجع ذي‌صلاح‌.

ج ـ داشتن حداقل سي (30) سال سن‌.

چ ـ تأهل‌.

2ـ شرايط اختصاصي‌:

الف ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل آن.

ب ـ دارا بودن توانايي لازم براي انجام وظايف و امور مربوط‌.

پ ـ آشنايي نسبي با حداقل يكي از زبانهاي بين‌المللي‌.

ت ـ آشنايي و سابقه كار در امور فرهنگي‌، آموزشي يا خدمات دانشجويي‌.

تبصره ـ تشخيص دارا بودن شرايط مندرج در بند (2) اين ماده برعهده كارگروه نظارت است‌.

ماده 6ـ وظايف و مسؤوليتهاي مؤسسات و شركتها به شرح زير است‌:

1ـ ارائه اطلاعات كامل و واقعي به متقاضي تحصيل در خارج از كشور درخصوص نوع و ميزان خدمات وتعهدات خود.

2ـ تنظيم قرارداد با متقاضي و ارائه خدمات در چارچوب آن‌.

3ـ رعايت بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي صادر شده توسط كارگروه نظارت‌.

تبصره – مؤسسات و شركتها صرفاً مي‌توانند از دانشگاهها و مراكز آموزشي خارجي كه ارزش مدرك تحصيلي‌آنها در مقطع مورد نظر به تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط رسيده باشد براي متقاضيان تقاضاي پذيرش نمايند.

ماده 7ـ چنانچه تخلف اشخاص حقيقي و مؤسسات و شركتهاي داراي مجوز پس از بررسي به تأييد كارگروه‌نظارت برسد بنابر شدت و دفعات تكرار تخلف و ميزان خسارات احتمالي ناشي از آن‌، اقدامات زير به تشخيص‌كارگروه يادشده قابل انجام است‌:

1ـ تذكر شفاهي.

2ـ تذكر كتبي با درج در پرونده‌.

3ـ اخطار كتبي با درج در پرونده‌.

4ـ لغو مجوز بطور دائم و اعلام عدم صلاحيت اشتغال به اين فعاليت‌.

تبصره ـ در صورتي كه اقدام مؤسسات و شركتها، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين و مقررات جزايي‌كشور را دارا باشد كارگروه نظارت مكلف است مراتب را به مراجع صالح قضايي منعكس نمايد.

در اين صورت انعكاس مراتب به مراجع صالح‌، مانع از اقدامات موضوع اين ماده نخواهد بود.

ماده 8 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه در زمينه خدمات اعزام دانشجو به‌خارج از كشور فعاليت داشته‌اند موظفند حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه ضمن تطبيق شرايط خود بامقررات اين آيين‌نامه‌، مجوز لازم را از كارگروه نظارت دريافت نمايند در غيراين صورت از فعاليت آنها ممانعت به‌عمل خواهد آمد.

ماده 9ـ مجوز صادرشده توسط كارگروه نظارت قابل واگذاري يا انتقال به غير نمي‌باشد.

ماده 10ـ وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري موظف است اسامي شركت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه را به صورت‌سالانه منتشر نمايد.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاه ها ، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور

شماره : 64149/ و تاریخ:04/10/1389

مقدمه

این آیین نامه با توجه به تجارب حاصل از اجرای آیین نامه های قبلی به منظور تسهیل ، تشویق و ترغیب به بازگشت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ،( آموزش حضوری)و دکتری( آموزش حضوری یا نیمه حضوری)به داخل کشور و امکان ادامه تحصیل آنان در دانشگاه ها ، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل تدوین گردیده است .

الف – تعاریف

ماده 1 – واژه های استفاده شده جهت اختصار به شرح ذیل می باشد :

1-1- آیین نامه : آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاه ها ، موسسه های آموزش عالی( دولتی و غیر دولتی)و مراکز پژوهشی داخل کشور .

1-2- وزارت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

1-3- موسسه : دانشگاه ، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی دارای مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت

1-4- شورا : شورای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به موسسه های داخل کشور

1-5- کمیته : کمیته منتخب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری

1-6- دانشجو : دانشجوی دارای تابعیت ایرانی شاغل به تحصیل در یکی از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی خارج از کشور

1-7- مامور : کارمند رسمی دولت ، عضو هئیت علمی و دانشجوی بورسیه که از طرف وزارت ، سازمان مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط با حکم رسمی به ترتیب جهت ماموریتهای محوله ، فرصت مطالعاتی و تحصیل ، به خارج از کشور اعزام می شوند .

ماده 2- شورا : شورا متشکل از 12 نفر به شرح زیر است :

– معاون دانشجوئی وزارت( رئیس شورا)

– مدیر کل امور دانشجویان داخل( دبیر شورا)

– معاون آموزشی وزارت یا نماینده تام الاختیار ایشان( حداقل مدیر کل)

– مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج

– مدیر کل امور دانش آموختگان

– رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت

– رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار ایشان

– نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور

– دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها ، با انتخاب و حکم رئیس شورا

تبصره : جلسات شورا با حضور حداقل هفت نفر از اعضای شورا رسمیت می یابد .

ماده 3- کمیته : متشکل از 5 نفر به شرح ذیل است

– معاون دانشجویی وزارت

– مدیر کل حوزه وزارتی

– معاون آموزشی وزارت

– معاون فرهنگی اجتماعی وزارت

– رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

ب – شرایط انتقال

ماده 4- شرایط عمومی :

4-1 -معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر اداره کل امور دانش آموختگان وزارت

تصره : انتقال از دیگر دانشگاه های خارجی که مورد تایید وزارت ذی صلاح آن کشور باشد ، فقط برای دوره های کاردانی و کارشناسی و به موسسه های پیام نور ، علمی کاربردی ، غیر دولتی – غیر انتفاعی و آزاد اسلامی امکان پذیر است .

4-2 – نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات آموزشی وزارت و خدمت وظیفه عمومی .

4-3- نداشتن بیش از یک سال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا

4-4- دارا بودن مدرک تحصیلی مقاطع قبلی مورد تائید مراجع ذی صلاح

تبصره 1: در صورتی که مدارک تحصیلی مقاطع قبلی در خارج از کشور اخذ شده باشند ، مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی باید توسط وزارت آموزش و پرورش تایید و مدارک مقاطع بالاتر باید توسط اداره کل امور دانش آموختگان وزارت ارزشیابی گردد.

تبصره2 : دانشجویانی که که با دیپلم 3 ساله دوره متوسطه در هر یک از دانشگاه های خارج از کشور مشغول به تحصیل شده اند برای انتقال و ادامه تحصیل در هر یک از موسسه های داخل ، دارا بودن و ارائه مدرک پیش دانشگاهی یا پایه چهارم دوره متوسطه( مورد تائید وزارت آموزش و پرورش)الزامی است و چنانچه مدرک مذکور پس از ورود به دانشگاه مبدا نیز اخذ شده باشد بلامانع است .

ماده 5 – شرایط اختصاصی :

5-1- دوره های کاردانی و کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته): گذراندن حداقل 12 واحد اصلی با میانگین کل حداقل 12 از 20 یا معادل آن

5-2- دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته : گذراندن حداقل 6 واحد درسی اصلی( غیر از واحدهای جبرانی)با میانگین کل حداقل 14 از 20 یا معادل آن .

5-3- دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای دامپزشکی : گذراندن حداقل 30 واحد درسی اصلی با میانگین کل حداقل 13 از 20 یا معادل آن .

5-4- دوره دکترای تخصصی : ثبت نام و اشتغال به تحصیل دو نیمسال تحصیلی به صورت حضوری یا نیمه حضوری در دانشگاه مبداء و دارا بودن گزارش پیشرفت تحصیلی .

ج- تقاضای انتقال

ماده 6- نحوه ارائه تقاضا : دانشجویان متقاضی واجد شرایط در کلیه مقاطع تحصیلی ، اعم از دانشجویان اعزامی با هزینه شخصی و همسر و فرزندان مامور می توانند تقاضای انتقال و مدارک مور نیاز( که شرح آن در شیوه نامه اجرایی الحاقی ذکر گردیده)را از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی ارائه نمایند .

تبصره 1 : متقاضیان می بایست موسسه هایی را برای انتقال پیشنهاد نمایند که :

– رشته تحصیلی آنان در همان مقطع تحصیلی در آن موسسه وجود داشته باشد.

– متناسب با وضعیت تحصیلی( معدل و محل اخذ مدارک تحصیلی مقاطع قبلی ، معدل و تعداد واحدهای گذرانده در دانشگاه مبداء)و همچنین سطح دانشگاه مبداء( با توجه به جداول شماره 1 و 2 شیونامه الحاقی)باشد .

– جزو نزدیک ترین موسسه ها به محل سکونت دائمی( خود یا والدین)در داخل کشور باشد .

تبصره 2 : متقاضیان انتقال دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در صورت داشتن پذیرش از موسسات داخل در اولویت انتقال خواهند بود .

ماده 7 – زمان ارائه تقاضا : ارائه تقاضا پس از اخذ گواهی و ریز نمرات رسمی از دانشگاه مبداء امکان پذیر است و برای انتقال در هر نیمسال ، باید حداکثر تا یک ماه قبل از شروع آن نمیسال تحصیلی تقاضا ارائه شود .

د- پردازش تقاضای انتقال

ماده 8- نحوه بررسی و رسیدگی به تقاضا ها :

پس از تشکیل پرونده برای متقاضیان انتقال( متقاضانی که تقاضای خود را از طریق تکمیل تقاضا نامه اینترنتی و یا به وزارت ارائه می نمایند)در دبیرخانه شورا، اعتبار دانشگاه مبداء و مدارک تحصیلی دانشجو مورد بررسی قرار گرفته و پرونده جهت تصمیم گیری و تعیین دانشگاه مقصد در شورا مطرح می گردد .

تبصره 1 : تقاضای دانشجویانی که شرایط آنها با این آیین نامه تطبیق ندارد و دارای شرایط خاص باشند به تشخیص رئیس شورا در کمیته قابل طرح ، بررسی و تصمیم گیری می باشد .

تبصره 2 : تقاضا فقط برای همان مقطع تحصیلی که دانشجو در دانشگاه مبداء به تحصیل بوده و یا مقاطع تحصیلی پایین تر( در صورت عدم منع قانونی مانند مقررات نظام وظیفه برای آقایان)قابل بررسی است .

تبصره 3 : بررسی تقاضا با ارائه تصویر مدارک تحصیلی قابل انجام است لیکن در صورت موافقت با انتقال در زمان ثبت نام ، ارائه اصل مدارک تحصیلی دانشجو که با مهر صحت صدور و تعلق توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تایید رسمی شده ، الزامی می باشد .

تبصره 4 : در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در هیچ یک از موسسه های داخل کشور وجود نداشته باشد تقاضا برای انتقال به رشته های مشابه یا مرتبط با واحدهای گذرانده دانشجو در دانشگاه مبداء و به نزدیکترین موسسه به محل سکونت دائمی دانشجو در ایران قابل بررسی خواهد بود .

تبصره 5 : در صورتی که دانشجو متقاضی تغییر رشته همزمان با انتقال باشد تقاضا فقط برای تغییر رشته به یکی از رشته های تحصیلی مشابه و یا رشته تحصیلی مرتبط با واحدهای گذرانده قابل بررسی می باشد .

تبصره 6 : موسسات مورد تقاضای دانشجو برای انتقال ، بایستی همتراز با سطرح دانشگاه مبداء و همچنین متناسب با وضعیت تحصیلی دانشجو باشد و در هر صورت شورا حتی المقدور با در نظر گرفتن محل سکونت دائم دانشجو یا والدین نسبت به تعیین نزدیک ترین موسسه که از نظر علمی و هم ترازی تطبیق داشته باشد برای انتقال اقدام می نماید.

تبصره 7 : تقاضای دانشجویان دوره دکتری برای انتقال به موسساتی که پذیرش اخذ نموده باشند در اولویت بررسی خواهد بود .

تبصره 8 : انتقال دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که درخواست خود را مستقیما به موسسه مورد نظر ارائه می نمایند ، در صورت موافقت موسسه از نظر وزارت بلامانع است .

هـ – شهریه

ماده 9- میزان شهریه ی تحصیلی دانشجویان انتقالی : پرداخت شهریه تحصیلی به شرح جدول ذیل خواهد بود :

نوع موسسه

وضعیت دانشجو

شهریه تحصیلی

مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

دکتری

دانشگاه های

برتر

دانشجوی با هزینه شخصی

مطابق شهریه مصوب هئیت امنای دانشگاه

بر اساس مصوبه هیئت امناء

موسسه پذیرنده

همسر و یا فرزند مامور

حداکثر تا 2 برابر شهریه ی نوبت دوم

سایر دانشگاههای دولتی

همه دانشجویان (اعم از همسر و یا فرزند مامور و دانشجوی با هزینه شخصی)

برابر مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) حداکثر تا 2 برابر شهریه نوبت دوم و برابر مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تا 5/1 برابر شهریه نوبت دوم

داشنگاه های پیام نور ، جامع علمی کاربردی و سایر دانشگاه های وابسته

دانشجوی با هزینه شخصی

حداکثر تا 2 برابر شهریه سایر دانشجویان داخل پذیرفته شده در موسسه از طریق آزمون

همسر و یا فرزند

مامور

برابر شهریه ی سایر دانشجویان داخل پذیرفته شده از طریق آزمون

موسسه های غیر

دولتی و دانگشاه آزاد

اسلامی

همه دانشجویان (اعم از همسر و یا فرزند مامور و دانشجوی با هزینه شخصی)

برابر شهریه ی دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون

واحدهای بین المللی

دانشگا ه ها در مناطق آزاد

همه دانشجویان (اعم از همسر و یا فرزند مامور و دانشجوی با هزینه شخصی)

برابر شهریه موسسه پذیرنده

تبصره 1 : در صورت موافقت با انتقال همسر و یا فرزند مامور به هر یک از دانشگاه های برتر و یا دانشگاه های دولتی 50% شهریه( حداکثر به میزان شهریه نوبت دوم)توسط دانشجو و 50% باقیمانده توسط وزارت به موسسه پرداخت می شود.

تبصره 2: پرداخت 50% شهریه مندرج در تبصره 1 برای مواردی که موسسه مستقیما نسبت به پذیرش و انتقال آنان اقدام می نماید ، منوط به ارسال گزارش پذیرش و ثبت نام آنها به دبیرخانه شورا می باشد .

تبصره 3 : استفاده از تسهیلات شهریه برای همسر و یا فرزند مامور( ذکر شده در تبصره 1)در صورتی امکان پذیر است که شروع به تحصیل آنان در دانشگاه های خارج از کشور در زمان ماموریت یا فرصت مطالعاتی و یا تحصیل همسر یا والدین بوده و تقاضای انتقال دانشجو نیز حداکثر 6 ماه پیش یا پس از اتمام ماموریت مامور یا اتمام تحصیل دانشجوی بورسیه ارائه شود .و – ارزشیابی و تطبیق واحدهای گذارنده دانشجو

ماده 10- ارزشیابی و معادل سازی واحدهای درسی : معادل سازی و تطبیق واحدهای درسی بر عهده موسسه می باشد و موسسه موظف است حداق 30% واحدهای اصلی دانشجویان انتقالی دوره های کاردانی و کارشناسی که در دانشگاه مبداء با حداقل نمره 12 گذارنده را معادل سازی نماید.

ماده 11 – محاسبه سنوات : سنوات دانشجو صرفنظر از تاریخ شروع و طول زمان تحصیل در دانشگاه مبداء صرفا متناسب با واحدهای معادل سازی شده وی محاسبه و منظور می گردد و میانگین نمرات واحدهای معادل سازی شده آنها نیز در میانگین کل منظور می گردد.

ز : نظارت بر حسن اجرای انتقال

ماده 12 – انتقال و ثبت نام دانشجویان توسط موسسه : موسسه موظف است نسبت به ثبت نام دانشجویانی که با حکم انتقال توسط شورا به موسسه معرفی می شوند اقدام نماید و گزارش ثبت نام کلیه دانشجویان انتقالی اعم از دانشجویانی که با حکم شورای انتقال معرفی می شوند و دانشجویانی که موسسه راسا نسبت به انتقال و ثبت نام آنان اقدام می نماید را حداکثر تا 2 ماه پس از ثبت نام به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

ماده 13 – لازم الاجرا بودن تصمیم ها و احکام صادره از طرف شورا :

کلیه مصوبات ، بخشنامه ها و احکام انتقال صادره در مقاطع مختلف تحصیلی توسط شورا یا کمیته ، برای همه موسسات لازم الاجرا می باشد . هرگونه تخلف از آیین نامه یا عدم اجرای مصوبات و احکام انتقال ، تخلف اداری محسوب و وفق مقررات عمل می شود . همچنین در خصوص تمدید و یا اعطای مجوزها ، تسهیلات و هرگونه خدمات به موسسات ، ابتدا عملکرد آنها در خصوص چگونگی اجرای آیین نامه بررسی و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .

ماده 14 – فرآیند و گردش کار این آیین نامه بر اساس شیوه نامه اجرائی الحاقی می باشد . این آیین نامه در 14 ماده و 18 تبصره در تاریخ 29/9/1389 به تائید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ تصویب به مدت 4 سال لازم الاجرا می باشد . ضمنا از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، کلیه آیین نامه ها و بخش نامه های قبلی انتقال فاقد اعتبار می باشد.

جدول شماره 1 : اعتبار سنجی دانشگاه های خارج از کشور برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

( موضوع تبصره 1 ماده 6 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به دانشگا ه ها ، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور)

کامران دانشجو- وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری

جدول شماره 1: اعتبار سنجی دانشگاه های خارج از کشور برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

(موضوع تبصره 1 ماده 6 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور)

گروه بندی دانشگاه های

خارج از کشور

دسته بندی کشورها

دانشگاه های

معتبر گروه

دانشگاه های

معتبر گروه 2

دانشگاه های

معتبر گروه 3

دانشگاه هایی که صرفا برای انتقال به

داخل عتبرند

دسته 1: آلمان ، آمریکا ، اتریش ، اسپانیا ، انگلستان ، استرالیا ، ایتالیا ، ایرلند ، بلژیک ، پرتغال ، چین ، دانمارک ، روسیه ، زلاندنو، ژاپن ، سوئد ، سوئیس ، فرانسه ، فنلاند ، کانادا ، نروژ ، هلند

تقاضای انتقال

برای دانشگاه های گروه های الف ، ب ، ج ، د داخل کشور (مطابق جدول 2) قابل بررسی است

تقاضای انتقال برای دانشگاه های گروهای ب ، ج و د داخل کشور (مطابق جدول 2) قابل بررسی است

تقاضای انتقال برای

دانشگاه های گروه د داخل کشور (مطابق جدول 2) قابل بررسی است

دسته 2 : امارات ، اکراین ، ایسلند ، ترکیه ، بلاروس ، کره ، مالزی ، مجارستان ، ونزوئلا ، هندوستان ، یونان ، آفریقای جنوبی ، هنگ کنگ ، اردن ، بحرین ، سودان ، سوریه ، عراق ، عربستان ، عمان ، قبرس ،

قطر ، کویت ، لبنان ، مصر ، یمن ، الجزایر ، لیبی ، مراکش

تقاضای انتقال برای دانشگاه های گروه های ب ، ج و د داخل کشور( مطابق جدول 2)قابل بررسی است

تقاضای انتقال برای دانشگاه های گروه ج و د داخل کشور( مطابق جدول 2)قابل بررسی است

دسته 3 : جمهوری های تازه ستقلال یافته( مستقل مشترک المنافع)، اندونزی ، پاکستان ، فیلیپین

تقاضای انتقال

برای دانشگاه

های گروههای

ج و د داخل

کشور( مطابق

جدول 2)قابل

بررسی است

– انتقال دانشجو از دانشگاه های مادر یا معتبر گروه 1 کشورهای دسته 2 به دانشگاه های گروه الف داخل کشور در برخی از رشته ها بر اساس توانمندی علمی دانشگاه مبداء و همچنین معدل و وضعیت تحصیلی دانشجو به تشخیص شوار امکان پذیر است.

–انتقال از دانشگاه های کشورهایی که نامشان در جدول فوق نیامده و مورد تایید وزارت ذی صلاح آن کشور باشد فقط به دانشگاه های گروه د امکان پذیر است

– موافقت با انتقال دانشجو مستقیما توسط هر یک از دانشگاه های داخل ، مطابق آیین نامه اما خارج از چارچوب جدول فوق نیز بلامانع است .

جدول شماره 2 : گروه بندی دانشگاه های داخل کشور صرفا جهت انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج از کشور

( موضوع تبصره 1 ماده 6 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور

به دانشگاه ها ، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور)

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

اصفهان

اراک

آیت اله بروجردی

موسسات غیر انتفاعی (بجز

موارد مندرج در گروه ب و ج)

الزهرا

ارومیه

ایرانشهر

دانشگاههای پیام نور (بجز

موارد گروه ج)

تبریز

بوعلی سینا همدان

ایلام

مراکز دانشگاه جامع علمی

کاربردی

تربیت مدرس

بیرجند

بجنورد

تربیت معلم تهران (کرج)

بین المللی امام خمینی قزوین

بناب

تهران

تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

تربت حیدریه

شهید بهشتی

تربیت معلم آذربایجان و سبزوار

جهرم

شیراز

تفرش

خوانسار

صنعتی اصفهان

خلیج فارس بوشهر

دامغان

صنعتی امیرکبیر

رازی کرمانشاه

زابل

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زنجان

سیستان و

بلوچستان

صنعتی شریف

سمنان

صنعتی ارومیه

علامه طباطبایی

شاهد

صنعتی بابل

علم و صنعت ایران

شهرکرد

صنعتی بیرجند

فردوسی مشهد

شهید باهنر کرمان

علوم دریایی و

دریانوردی چابهار

هنر تهران( کرج)

شهید چمران اهواز

علوم کشاورزی و

منابع طبیعی

رامین

صنعتی سهند تبریز ، صنعتی

شاهرود ، صنعتی شیراز

فسا

علوم اقتصادی

کازرون

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و ساری

کردستان

فنی مهندسی گلپایگان

گلستان

قم

گنبد کاوس

کاشان

لرستان

گیلان

محقق اردبیلی

مازندران

مراغه

واحدهای بین المللی دانشگاهها

ملایر

هرمزگان

نیشابور

هنر اصفهان ، هنر اسلامی تبریز

ولی عصر رفسنجان

یزد

یاسوج

تربیت دبیر شهید رجایی

غیر انتفاعی سوره ،

ارشاد دماوند ، خاتم ، شیخ بهایی ، خیام ، سجاد ، شمال (آمل)، رجاء قزوین ، شهید اشرفی

اصفهانی ،

محدث نوری ، امام

رضا(ع)، علوم و

فنون مازندران

صنعت آب و برق شهید عباسپور

آزاد اسلامی

واحدهای مرکز

شهرهای بزرگ (بجز موارد گروه ب)

غیر انتفاعی علم و فرهنگ

پیام نور – واحدهای

تهران و مرکز

شهرهای بزرگ

آزاد اسلامی( واحد های علوم

تحقیقات تهران ، تهران شمال ،

تهران جنوب ، تهران مرکز ، کرج ،

قزوین ، خوراسگان ، نجف آباد ،

اراک ، تبریز ، مشهد و شوشتر

محمود ملاباشی- معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری

شیوه نامه اجرایی انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاه ها ، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور

الف – نحوه ارائه تقاضا

دانشجویان متقاضی انتقال پس از مطالعه آیین نامه و حصول اطمینان از دارا بودن شرایط انتقال( مطابق مفاد مواد 4 و 5 آیین نامه)می توانند تقاضای خود را به همراه مدارک لازم حداکثر تا یک ماه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی به یکی از دو روش زیر ارائه نمایند.

1- ارائه از طریق تکمیل تقاضانامه اینترنتی

در این روش دانشجو می تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری ، ضمن تکمیل تقاضانامه مذکور به آدرس www.msrt.ir/sites/ddstu/enteghal.aspx مدارک لازم را نیز اسکن و همراه تقاضانامه ارسال نماید . در تقاضانامه فوق دانشجو می بایست با توجه به سوابق تحصیلی خود (محل تحصیل و میانگین کل نمرات مقاطع تحصیلی قبلی و فعلی)

اعتبار دانشگاه و کشور محل تحصیل مقطع فعلی

محل سکونت خود یا والدین در ایران

و جداول 1 و 2 منضم به آیین نامه و مفاد تبصره 1 ماده 6 آیین نامه

نسبت به انتخاب و پیشنهاد حداقل 1 و حداکثر 9 موسسه در داخل کشور جهت انتقال اقدام نماید. در این صورت شورا پس از بررسی سوابق تحصیلی و مدارک ارسالی دانشجو ، نسبت به تعیین موسسه در داخل جهت ادامه تحصیل دانشجو اقدام می نماید( چنانچه موسسه های پیشنهادی دانشجو متناسب با سوابق تحصیلی قبلی و فعلی وی باشد شورا از بین موسسه های پیشنهادی دانشجو و در غیر این صورت با نظر اعضا نسبت به تعیین موسسه اقدام می نماید)

2- ارائه تقاضا مستقیما به موسسه مورد نظر

با توجه به مفاد تبصره 8 ماده 8 آیین نامه ، کلیه موسسات اعم از دانشگاه های دولتی ، غیر انتفاعی ، پیام نور ، آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی می توانند راسا نسبت به پذیرش و انتقال دانشجویان متقاضی انتقال اقدام نمایند و در صورت موافقت هریک از این موسسات با انتقال دانشجو نیاز به استعلام یا مجوز از وزارت علوم برای انتقال و ثبت نام دانشجو نمی باشد بنابراین متقاضیان انتقال می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی و یا تماس با هر یک از موسسات مورد نظر و آگاهی از نحوه پذیرش آنها نسبت به ارائه تقاضای خود اقدام نمایند( موسسات موظفند مطابق مفاد ماده 12 آیین نامه گزارش ثبت نام کلیه دانشجویان انتقالی اعم از دانشجویانی که با حکم شورای انتقال معرفی می شوند و یا دانشجویانی که موسسه راسا نسبت به انتقال و ثبت نام اقدام می نماید را حداکثر تا 2 ماه پس از ثبت نام ، به دبیرخانه شورا مستقر در اداره کل امور دانشجویان داخل ارسال نمایند.

با توجه به تبصره 2 ماده 6 آیین نامه ، به دانشجویان دوره دکتری اکیدا توصیه می شود تقاضای خود را از این طریق( مستقیما به دانشگاه مورد نظر)ارائه نمایند.

ب – مدارک مورد نیاز

1- تصویر مدارک تحصیلی دانشگاه مبدا:

– برای مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد : گواهی ثبت نام و اشتغال به تحصیل و اتمام حداقل یک نیمسال تحصیلی بصورت حضوری در دانشگاه مبدا ، کارنامه و کد نمرات( تعیین کننده ارزش نمرات یا ارزیابی دانشگاه از واحدهای اخذ شده دانشجو)که از طرف دانشگاه مبدا در خارج از کشور در سربرگ آن کشور رسیده باشد.

– برای دانشجویان دوره دکتری : گواهی حضور ، ثبت نام و اشتغال به تحصیل حداقل دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا و گزارش استاد راهنما مبنی بر میزان پیشرفت تحصیلی و موضوع رساله دانشجو که به تایید سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد .

2- تصویر مدارک معتبر همه مقاطع تحصیلی قبلی( چنانچه مدارک مذکور در خارج از کشور اخذ شده باشند ، مدارک تا پیش دانشگاهی باید در وزارت آموزش و پرورش قسمت مدارس ایرانیان خارج از کشور تایید و یا معادل سازی و مدارک دانشگاهی نیز باید در اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم ارزشیابی شده باشد)

3- تصویر صفحات گذرنامه(شامل صفحات دارای مشخصات ، صفحات دارای ویزای زمان تحصیل و مهر ورود و خروج ایران و کشور محل تحصیل در زمان تحصیل که تعیین کننده زمان و میزان حضور دانشجو در آن کشور باشد(

4- تصویر شناسنامه و کارت ملی

5- تصویر مدارک دال بر وضعیت نظام وظیفه( مخصوص آقایان)

6- تصویر احکام شروع و پایان ماموریت والدین یا همسر( مخصوص فرزندان و یا همسر مامورین دولت و یا اعضای هیئت علمی که برای فرصت مطالعاتی عزیمت نموده اند جهت استفاده از تسهیلات شهریه موضوع تبصره های 1 تا 3 ماده آیین نامه)

7- تصویر احکام شروع و پایان بورسیه تحصیلی والدین یا همسر( مخصوص فرزندان و یا همسر دانشجویان بورسیه جهت استفاده از تسهیلات شهریه موضوع تبصره های 1 تا 3 ماده 9 آیین نامه)

لازم به ذکر است به تقاضاهایی که مدارک آنها ناقص باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

آیین نامه کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از

شماره: 84711/34792 تاریخ: 17/7/1385

وزارت امور خارجه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت کشور – نهاد ریاست جمهوری

هئیت وزیران در جلسه مورخ 12/7/85 به منظور کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور موافقت نمود:

1- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح موظف است از طریق ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تعمیم تاریخ خروج از کشور مقرر در بخشنامه شماره 29300 مورخ 27/5/83 از پایان سال 1382 به پایان شهریور سال 1385 و همچنین تمدید اعتبار بخشنامه مذکور تا پایان سال 1390 اقدام کند.

2- وزارتخانه های امور خارجه، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در کشورهایی که تعداد دانشجویان ایرانی به حد نصاب لازم رسیده یا می رسند نسبت به تعیین و استقرار رایزن علمی و سرپرست ظرف سه ماه اقدام کنند. تشخیص حد نصاب لازم به عهده وزارتخانه های مذکور است. جهت انجام این وظيفه و امور فوق برنامه دانشجویان، سالانه مبلغ سیصد هزار یورو در اختیار هریک از دفاتر رایزن علمی و سرپرستی دانشجویان از محل اعتبار نهاد ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت.

3- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با استفاده کامل از امکانات موجود دانشگاههای کشور و ایجاد تسهیلات لازم و رفع کمبود ها نسبت به انتقال دانشجویان متقاضی به داخل کشور که در رشته های تحصیلی دانشگاههای مورد تائید در خارج از کشور اشتغال به تحصیل دارند، با شرایط زیر اقدام کند:

الف – دارا بودن مدرک تحصیلی مورد تائید مقاطع قبلی

ب- گذراندن حداقل دوازده واحد درسی با میانگین کل نمرات دو و نیم از چهار برای مقاطع کاردانی و کارشناسی

پ – گذراندن حداقل شش واحد درسی با میانگین کل نمرات حداقل سه از چهار برای مقطع کارشناسی ارشد

ت – دانشجویان مقطع دکتری مشغول تحصیل

ث – میزان شهریه تحصیلی دریافتی از دانشجویان انتقالی نباید حداکثر از دو برابر سقف هزینه سرانه دانشگاهها که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود، تجاوز کند.

4- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است از طریق ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به کاهش ودیعه خروج از کشور دانشجویان مشمول وظیفه عمومی موضوع بخشنامه شماره 85/27/17/701/2/23 مورخ 28/4/1385 سازمان وظیفه عمومی (ناجا) از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به مبلغ پنجاه میلیون ریال اقدام کند.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

تعيين مقرري ارزي ماهانه دانشجويان خارج از كشور

شماره: 144536ت1115 تاریخ: 1366.12.16

‌آموزش عالي – بانكي و پولي-‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي

بهره‌مند گرديدن كليه بورسيه‌هاي مشمول قانون اعزام مصوب 64.1.25 از تسهيلات بورس مندرج در مصوبه 94100 مورخ62.12.27 هيأت وزيران و الحاق عبارتي به تبصره 3 مصوبه راجع به تعيين مقرري ارزي ماهانه دانشجويان خارج از كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1366.12.16 بنا به پيشنهاد شماره.29505‌و مورخ 1366.12.13 وزارت فرهنگ و آموزش عالي‌تصويب نمودند:

1 – كليه بورسيه‌هاي مشمول قانون اعزام مصوب 1364.1.25 مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند از تسهيلات بورس مندرج در مصوبه شماره 94100 مورخ1362.12.27 هيأت وزيران و اصلاحات و الحاقات آن بهره‌مند گردند.

2 – عبارت زير به تبصره 3 مصوبه.45366ت715 مورخ 66.9.15 الحاق گردد:

‌مدارك تحصيلي صادره دانشگاه‌هاي كشورهاي بيگانه كه جمهوري اسلامي ايران در آن كشورها نمايندگي ندارد با تأييد وزارت فرهنگ آموزش عالي معتبر‌خواهد بود.

‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير

آیین نامه تخفیف در هزینه بلیط هواپیمایی کشوری برای دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور

وزارت راه و ترابري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

براي دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در خارج از كشور با تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران يا وزارت امور خارجه جهت انجام مسافرت به خارج از كشور (يك بار رفت و برگشت درهر سال) پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه بليط هواپيما با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري در نظر گرفته شود. در صورتي كه دانشجو متأهل باشد تخفيف يادشده براي همسر و فرزندان وي كه درخارج از كشور مقيم باشند نيز اعمال گردد.

پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور

* اصلاحيه شماره77302 مورخ 13/09/1385 رياست جمهوري نيز اعمال شده است

تصویب نامه اشتغال به تحصیل فرزندان مأمورین اعزامی به خارج از کشور

شماره103645/ت38232هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 28/6/1386
تصويب‌نامه درخصوص اشتغال به تحصيل فرزندان مأموران اعزامي ‎‎‎به خارج از كشور
وزارت ‎‎‎ علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

فرزندان مأموران اعزامي به خارج از كشور براي مأموريتهاي بلندمدت كه در دانشگاههاي خارج كشور شاغل به تحصيل هستند، مي‌توانند با رعايت ضوابط مقرر توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد در دانشگاههاي داخل كشور مشغول به تحصيل شوند.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي

تصویب نامه در خصوص پذیرش فرزندان دانشجوی مامورین ثابت

شماره: 213574/47627 تاریخ: 01/11/1390

هیئت وزیران درجلسه 11/10/1390 موافقت نمود:

وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به پذیرش فرزندان دانشجوی مامورین ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در پایان ماموریت در رشته های مرتبط در دانشگاههای همتراز ایران اقدام نمایند. درصورت پذیرش در پردیس بین الملل، شهریه آنها به میزان چهل درصد تعیین می گردد. همترازی دانشگاه برای فرزندان مامورینی که محل ماموریت آنها یکی از کشورهای منطقه آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای میانه و قفقاز باشد، یک رده بالاتر تعیین می گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

آيين‌نامه اجرايي ماده 35 قانون تنظيم‌ بخشي از مقررات مالي دولت‌

شماره‌: 25206ت‌28601هـ تاريخ‌:1382.05.08

وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.2.24 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم‌، تحقيقات و فناوري‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به‌استناد ماده (35) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زيرتصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي ماده (35) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت‌

ماده 1 ـ دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي (دولتي و غيردولتي‌) مي توانند دانشجويان خارجي و يادانشجويان ايراني را كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم‌، تحقيقات وفناوري و يا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند، پذيرش نمايند.

تبصره ـ دانشجوي خارجي به فردي اطلاق مي شود كه تابعيت ساير كشورها را داشته و داراي ديپلم‌متوسطه معتبر مي‌باشد.

ماده 2 ـ پذيرش دانشجويان ايراني مطابق با آيين‌نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاهها و مؤسسه‌هاي‌آموزش عالي خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي داخل كشور مصوب دويست و نود ونهمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي مورخ 1374.3.28 به صورت متمركز به عمل مي آيد.

ماده 3 ـ بررسي صلاحيت علمي و صدور برگ پذيرش براي دانشجويان خارجي توسط دانشگاهها ومؤسسه‌هاي آموزش عالي پذيرنده در چارچوب ضوابط و شرايطي كه پس از پيشنهاد هيأت امناي دانشگاههابه تصويب هيأت وزيران مي رسد، به عمل خواهد آمد.

ماده 4 ـ سقف درصد پذيرش دانشجو در هر دانشگاه‌، به تفكيك رشته تحصيلي پس از تأييد هيأت‌امناي دانشگاه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 5 ـ شهريه تحصيلي دانشجويان موضوع اين آيين‌نامه و هزينه هاي مربوط به تسهيلات رفاهي ازقبيل خوابگاه‌، غذا و مانند آن به صورت ارزي و يا ريالي قابل وصول مي باشد. ميزان اين شهريه ودستورالعمل نحوه دريافت آن‌، پس از تأييد هيأت امناي دانشگاه و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده 6 ـ مبالغ ارزي دريافتي از دانشجويان‌، به حسابي كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي‌هر دانشگاه پذيرنده به طور جداگانه افتتاح مي‌شود، واريز مي‌گردد. اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي‌دانشگاه‌، علاوه بر سهميه ارزي پيش بيني شده در بودجه كل كشور، تلقي مي‌شود.

ماده 7 ـ مبالغ ريالي دريافتي از دانشجويان موضوع اين آيين‌نامه‌، به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌پذيرنده واريز مي شود.

ماده 8 ـ رواديد تحصيلي دانشجويان خارجي‌، با ارايه برگ پذيرش صادر شده از سوي دانشگاه پذيرنده‌،براساس ضوابط مربوط از سوي دفاتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در ديگر كشورها صادر مي شود.

ماده 9 ـ دانشگاهها مي توانند پس از تأييد شرايط و ضوابط پذيرش توسط هيأت امناء و تصويب آن ازسوي هيأت وزيران نسبت به پذيرش دانشجويان ايراني كه داراي پذيرش از دانشگاههاي معتبر خارجي و يامناطق آزاد كشور مي‌باشند، اقدام نمايند.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور

آيين‌نامه اجرايي بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 كل كشور

شماره: 4394 ت 22775 هـ تاریخ: 1379.01.31

‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

‌هيات وزيران در جلسه مورخ 1379.1.31 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي و به استناد بند(ه-) تبصره (17) قانون بودجه سال 1379 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي بند (ه) تبصره (17) قانون بودجه سال 1379 كل كشور

‌ماده 1 – تعاريف و مفاهيم

‌الف – بورسيه: به دانشجويي اطلاق مي‌گردد كه با رعايت ضوابط، كليه هزينه هاي ريالي و ارزي وي از طرف دولت پرداخت گردد.

ب – اعزامي (‌ارزبگير): به دانشجويي اطلاق مي‌گردد كه با رعايت ضوابط و مجوز ارزي دولت، هزينه هاي ريالي خود را پرداخت ‌مي‌كند.

‌ماده 2 – در مواردي كه به منظور بازگشت دانشجويان بورسيه و اعزامي و انجام تعهدات مربوط، تضمين از ضامن اخذ گرديده است، ‌ضامن مكلف به استرداد هزينه ها وارزهاي مصرف شده مي‌باشد. در هر صورت بدهي ضامن بيشتر از كل بدهي دانشجو نخواهد بود.

‌ماده 3 – مبلغي كه از ضامن دانشجو مطابق اين آيين‌نامه دريافت مي‌گردد، پس از واريز به حساب مربوط به موضوع بند (ه- (‌تبصره (17) قانون بودجه سال 1379 كل كشور، از ميزان بدهي دانشجو كسر خواهد شد.

‌ماده 4 – اداره گذرنامه پس از صدور حكم قطعي دادگاههاي عمومي مبني بر محكوميت دانشجو يا ضامن به پرداخت مطالبات ‌مربوط، نسبت به ممنوع الخروجي آنان تا استهلاك كامل بدهي اقدام خواهد نمود.

‌ماده 5 – وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از دانشجويان بورسيه معادل ارزهاي پرداختي (‌حسب مورد مابه التفاوت ريالي به بالاترين نرخ روز) در زمان بازپرداخت با احتساب ساير هزينه هاي ريالي و از دانشجويان اعزامي معادل ما ‌به التفاوت ريالي بالاترين نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلي را دريافت و به حساب مربوط واريز مي‌نمايد.

‌تبصره 1 – در مواردي كه ضامن مكلف به استرداد هزينه ها و ارزهاي مصرف شده گرديده است، براي تقويم ريالي بدهي ضامن ‌مطابق اين ماده عمل خواهد شد.

‌تبصره 2 – بالاترين نرخ روز ارز (‌واريز نامه اي يا مشابه آن)، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي هر ماه تعيين و ‌اعلام مي‌شود و تا پايان همان ماه ملاك عمل و مبناي محاسبه خواهد بود.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

طرح ساختار مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور

1375.05.28 -.7436ت16474ه – 1375.07.10 – 605

-‌آموزش و پرورش – استخدام كشوري – بودجه – وام – ‌وزارت آموزش و پرورش

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 بنا به پيشنهاد شماره 130.10324.1 مورخ 1374.6.4 وزارت آموزش و پرورش، طرح ساختار مدارس جمهوري‌اسلامي ايران در خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:

“‌طرح ساختار مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور”

‌ماده 1 – مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور – كه از اين پس در اين طرح به اختصار مدارس ناميده مي‌شوند – در قالب يكي از شكلهاي زير ‌تأسيس مي‌شوند:

‌الف – مدارس عادي: در اين نوع مدارس، مطابق روش واحدهاي آموزشي داخل كشور” عمل مي‌شود.

ب – مدارس هماهنگ با نظام آموزشي كشورهاي ديگر: در اين نوع مدارس، علاوه بر برنامه‌هاي آموزشي مدارس جمهوري اسلامي ايران، بعضي از درسهاي‌كشور محل اقامت دانش‌آموزان نيز تدريس خواهد شد، به نحوي كه دانش‌آموزان اين مدارس بتوانند در پايان تحصيلات خود، علاوه بر مدرك تحصيلي ايران،‌مدرك تحصيلي كشور محل اقامت را نيز دريافت دارد.

پ – مدارس بين‌المللي: در اين نوع مدارس، علاوه بر رعايت مقررات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران، برنامه مدارس بين‌المللي نيز اعمال‌خواهد شد، به نحوي كه دانش‌آموزان اين مدارس، امكان اخذ دو نوع مدرك تحصيلي (‌ايراني و بين‌المللي) را داشته باشند.

ت – مدارس پاره وقت و غير حضوري: در كشورهايي كه امكان تأسيس مدرسه به شكلهاي فوق ميسر نبوده و تعداد دانش‌آموزان داوطلب كمتر از حد نصاب‌باشد، مي‌توان از آموزشهاي پاره وقت و غير حضوري سود برد. در نظام آموزشي پاره وقت، دانش‌آموزان به منظور حفظ ارتباط با فرهنگ ايراني و اسلامي، ضمن‌استفاده از دروس مدارس كشور محل اقامت، حداقل دوازده (12) ساعت در هفته، درسهاي زبان و ادبيات فارسي، قرآن و آموزش مذهبي و علوم اجتماعي را‌ طبق معيارهاي مدارس داخل ايران، فرا مي‌گيرند. ‌در روش آموزش غير حضوري، دانش‌آموزاني كه به دلايل مختلف امكان شركت در آموزش حضوري يا پاره وقت را ندارند، مي‌توانند از طريق استفاده از نوارهاي‌درسي (‌ويدئويي – كاست) و دروس مكاتبه‌اي به تحصيل خود ادامه داده و در پايان سال در امتحان متفرقه شركت نمايند.

‌ماده 2 – مدارس، با يكي از شيوه‌هاي دولتي، نمونه مردمي و غير انتفاعي اداره مي‌شوند.

‌ماده 3 – منابع مالي مورد نياز مدارس، عبارتند از:

‌الف – كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي

ب – كمكهاي ادارات، ارگانها، سازمانها و شركتهاي ايراني مستقر در خارج از كشور.

پ – اعتبارات دولتي.

ت – شهريه دريافتي از دستگاه‌هاي دولتي كه فرزندان كاركنانشان در مدارس نمونه مردمي و غير انتفاعي خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، همچنين مشاركتهاي‌مردمي و اخذ شهريه سايرين به عنوان قسمتي از منابع مالي اين نوع مدارس.

ث – دريافت كليه هزينه‌ها از اولياي دانش‌آموزان در مدارس بين‌المللي.

‌ماده 4 – نيروي انساني مورد نياز مدارس، متناسب با موارد فوق‌الذكر و با توجه به شرايط هر كشور، به ترتيب زير تأمين مي‌شود:

‌الف – نيروي انساني مورد نياز براي مديريت همه مدارس (‌جز مواد استثنايي) از ايران اعزام مي‌شود.

ب – با توجه به سياستهاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران، مدرسان و معلمان زبان و ادب فارسي و معارف اسلامي (‌جز موارد استثنايي) از ايران اعزام‌مي‌شوند.

پ – به منظور صرفه‌جويي در وقت و هزينه‌هاي تأمين نيروي انساني مورد نياز مدارس، از نيروهاي انساني رسمي فرهنگي غير شاغل (‌مانند همسران كارگزاران‌جمهوري اسلامي ايران و دانشجويان) و نيروهاي انساني محلي واجد شرايط، به صورت قراردادي – حق‌التدريس استفاده مي‌شود.

‌ماده 5 – مدارس در كليه كشورها، در دوره ابتدايي به شكل عادي و با يكي از شيوه‌هاي دولتي (‌در كشورهايي كه اولياي دانش‌آموزان استطاعت مالي ندارند)،‌ نمونه مردمي و غير انتفاعي، و در دوره‌هاي راهنمايي و دبيرستان، متناسب با شرايط هر كشور، با يكي از شيوه‌هاي دولتي، نمونه مردمي و غير انتفاعي و به يكي‌از شكلهاي مذكور در ماده (1) اين تصويب‌نامه، اداره مي‌شوند.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

درمورد مدارک تحصیلی صادره شده مدیریت حوزه علمیه قم

مصوبه جلسه 368 مورخ 02/11/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی

متن پیشنهادی تکمیلی آقای دکتراحمدی(نامه مورخ 27/10/1374 به شماره 1118) مطرح و مدارک حوزوی بدین شرح تصویب شد:

1- طلاب و فضلاء حوزه علمیه که براساس مدرک صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم دوره سطح یک را طبق برنامه پیوست گذرانده اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشگاهها برخوردار خواهند بود

2- طلاب و فضلاء حوزه علمیه که براساس مدرک صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم دوره سطح دو را طبق برنامه پیوست گذرانده اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاهها برخوردار خواهند بود

3- طلاب و فضلاء حوزه علمیه که براساس مدرک صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم دوره سطح سه را طبق برنامه پیوست گذرانده اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد دانشگاهها برخوردار خواهند بود

4- طلاب و فضلاء حوزه علمیه که براساس مدرک صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم دوره سطح چهار را طبق برنامه پیوست دریکی از رشته های فقه و اصول ، تفسیرو علوم قرآن ، قضا، عقائد و کلام ، ادیان و مذاهب و تربیت مبلغ گذرانده اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاهها برخوردار خواهند بود

5- فارغ التحصیلان دوره سطح دو می توانند در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها با گرایشهای پنج گانه رشته الهیات و معارف اسلام و رشته زبان و ادبیات عرب شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.

6- فضلا و طلاب حوزه های علمیه فارغ التحصیل دوره سطح سوم می توانند در امتحان ورودی مقطع دکتری همه پنج رشته دانشکده الهیات و معارف اسلامی و نیز رشته زبان و ادبیات عرب شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن برحسب تشخیص گروه آموزشی ، دروس پیش نیاز را تا سقف تعداد واحدهای مجاز در دونیم سال تحصیلی بگذرانند.

تفویض اختیارات تصویب سرفصل ها و مواد درسی رشته های تحصیلی علوم حوزوی و اصلاح و تکمیل بند 4 مصوبه مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم

مصوب جلسه 502 مورخ 22/05/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 502 مورخ 22/05/1381 به پیشنهاد شورای عالی حوزه علمیه قم ( نامه شماره 3292 مورخ 08/03/1379) و پیرو مصوبه جلسه 368 مورخ 03/11/1374 درباره مدارک تحصیلی طلاب حوزه های علمیه، توصیب کرد:

1- تصویب رشته های تحصیلی علوم حوزوی کماکان دراختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و تصویب سرفصل ها و مواد درسی رشته های مزبور و تعیین ضوابط و شرایط پذیرش و تحصیل طلاب به شورای عالی حوزه علمیه قم واگذار می شود.

2- رشته های علوم حوزوی ( موضوع بند 4 مصوبه فوق الذکر) به این شرح اصلاح و تکمیل می شود: فقه و اصول، تفسیر وعلوم قرآن، حقوق و قضای اسلامی، عقاید و کلام، ادیان و مذاهب، تربیت مبلغ، فلسفه اسلامی، تاریخ اسلام و سیره

سید محمد خاتمی- رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

ضمیمه: رشته های پنج گانه دانشکده الهیات عبارتند از: علوم قران و حدیث، تاریخ تمدن و ملل اسلامی، ادیان و عرفان، فقه و مبانی حقوق اسلامی و فلسفه و حکمت اسلامی

آئين‏نامه فعاليتهاي برون مرزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‏عالي و همكاري با دانشگاههاي خارجي

مصوب جلسه ۳۷۴ مورخ ۷۵/۲/۲۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مقدمه

پيرو مصوبه جلسه ۳۴۸مورخ ۷۴/۱/۱۵ شورايعالى انقلاب فرهنگى درباره همكارى دانشگاههاى داخلى و خارجى، اين آئين‏نامه به منظور بهره‏گيرى بيشتر از امكانات بالقوۀ آموزشى، پژوهشى دانشگاههاى كشور از يك سو، استفاده از دستاوردهاى علمى و تجارب آموزشى و پژوهشى دانشگاههاى خارج از سوى ديگر، و پاسخگويى به علاقمنديهاى موجود در زمينه‏هاى بالا، تدوين شده است.

تعاريف

ماده ۱ – در اين آئين‏نامه، تعاريف زير به منظور رعايت اختصار مورد استفاده قرار مى‏گيرد:

۱-۱-دانشگاه داخلى: دانشگاهها، مؤسسات آموزش‏عالى و مراكز پژوهشى داخل كشور كه داراى مجوز از شوراى گسترش آموزش‏عالى باشند.

۲-۱-دانشگاه خارجى: دانشگاهها و مراكز پژوهشى خارج از كشور كه داراى مجوزهاى رسمى از كشور متبوع بوده و مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى جمهورى اسلامى ايران باشند.

۳-۱-واحد خارجى: شعب دانشگاههاى داخلى در خارج از كشور.

بخش اول – فعاليت برون مرزى دانشگاههاى داخلى

اهداف :

ماده ۲ – فعاليتهاى برون مرزى دانشگاههاى داخلى با اهداف زير صورت مى‏گيرد:

– توسعه مبادلات آموزشى و پژوهشى و فرهنگى با كشورهاى خارج.

– گسترش كمى و كيفى حوزه فعاليت دانشگاهها.

– افزايش پويايى در زمينه‏هاى تخصصى استادان و پژوهشگران.

– استفاده بيشتر از امكانات آموزشى، پژوهشى و خدماتى موجود در دانشگاهها.

– معرفى و ترويج فرهنگ و ادب ايرانى و اسلامى.

– توسعه فعاليتهاى پژوهشى مشترك.

– كمك به توسعه آموزش‏عالى غيردولتى.

– كمك به تنوع بخشيدن منابع مالى دانشگاهها.

ماده ۳ – دانشگاههاى داخلى مى‏توانند در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده ۲ ،به يكى از طرق زير فعاليت برون‏مرزى داشته باشند:

۱-۳-ايجاد واحد دانشگاهى در خارج از كشور با تصويب شورايعالى انقلاب فرهنگى.

۲-۳-مكارى با دانشگاههاى خارجى به منظور برگزارى دوره‏هاى آموزشى در دانشگاه خارجى با كسب مجوز از شوراى گسترش آموزش‏عالى.

۳-۳-برگزارى دوره‏هاى كوتاه‏مدت آموزشى در دانشگاه خارجى با كسب مجوز از شوراى گسترش آموزش‏عالى.

۴-۳-اجراى طرحهاى مشترك پژوهشى دانشگاهها در چارچوب ضوابط وزارتين

تبصره ۱- دانشگاه داخلى متقاضى بايد داراى هيأت مميزه بوده و در مقاطع تحصيلات تكميلى داراى سابقه فعاليت باشد.

تبصره ۲- دانشگاههائى كه داراى هيأت مميزه نيستند مى‏توانند از طريق همكارى با يك دانشگاه داخلى داراى هيأت مميزه، فعاليت برون‏مرزى داشته باشند.

ماده ۴- هزينه‏هاى فعاليتهاى برون مرزى دانشگاههاى داخلى از محل درآمدهاى حاصل از آن تأمين مى‏شود و كسب درآمد براى دانشگاهها از اين محل بلا مانع است. همچنين مسئوليت تأمين هيأت علمى، هزينه‏هاى ارزى و ريالى موردنياز براى راه‏اندازى و برگزارى دوره‏هاى آموزشى، ايجاد امكانات آموزشى، پژوهشى و خدماتى به عهده دانشگاه داخلى بوده و نبايد براى دولت بار مالى داشته باشد.

تبصره در موارد خاص به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و با تصويب هيأت وزيران، ايجاد واحدهاى خارجى با كمك دولت صورت مى‏پذيرد.

ماده ۵- برگزارى دوره‏هاى آموزشى در خارج از كشور كه منجر به صدور مدرك تحصيلى رسمى شود، مشمول آئين‏نامه‏هاى آموزشى و پژوهشى وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى بوده و بايد داراى برنامۀ مصوب شورايعالى برنامه‏ريزى باشد.

تبصره رعايت مقررات آموزشى كشور ميزبان علاوه بر مقررات فوق بلامانع است.

ماده ۶- نحوه گزينش و پذيرش دانشجو در واحد خارجى براى دوره‏هائى كه منجر به مدرك تحصيلى رسمى شود توسط دانشگاه داخلى پيشنهاد و در چهارچوب مقررات وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى به تصويب خواهدرسيد.

ماده ۷- دانشگاه متقاضى ايجاد واحد خارجى بايد به منظور همگامى با سياست خارجى كشور، موافقت وزارت امور خارجه را نيز كسب كند.

ماده ۸- دانشگاه متقاضى ايجاد واحد خارجى بايد موافقت هاى لازم كشور ميزبان را كسب و به تأييد نمايندگي هاى جمهورى اسلامى ايران برساند.

بخش دوم – همكارى دانشگاههاى داخلى و خارجى

اهداف :

ماده ۹- همكارى دانشگاههاى داخلى و دانشگاههاى خارجى در دانشگاههاى داخل كشور با اهداف زير صورت مى‏گيرد:

۱-۹-بهره‏گيرى بيشتر از اندوخته‏هاى علمى و تجارب آموزشى- پژوهشى دانشگاههاى خارج از كشور.

۲-۹-سريع در ايجاد دوره‏هاى جديد و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلى در داخل كشور.

۳-۹-افزايش توان پژوهشى كشور.

۴-۹-به حداقل رساندن هزينه‏هاى اعزام دانشجو به خارج از كشور.

ماده ۱۰-دانشگاههاى داخلى مى‏توانند در جهت تحقق اهداف مندرج در ماده(۹) ) به طرق زير با دانشگاههاى خارجى همكارى داشته باشند:

۱-۱۰-برگزارى دوره‏هاى مشترك آموزشى در دانشگاه داخلى در مقطع كارشناسى ارشد و دكترى

تبصره ۱: در موارد استثنايى به تشخيص شوراى گسترش آموزش‏عالى دوره‏هاى مشترك مى‏تواند در مقطع كارشناسى برگزار شود.

۲-۱۰-برگزارى دوره‏هاى تخصصى كوتاه‏مدت در دانشگاه داخلى.

۳-۱۰-انجام طرحهاى مشترك پژوهشى.

۴-۱۰-مبادلۀ استاد و دانشجو و همكارى علمى تحت عنوان دانشگاههاى همزاد و يا همكارى با سازمانهاى بين‏المللى.

تبصرۀ۲- همكارى در زمينه مندرج در بند (۱)ماده (۱۰) مستلزم اخذ مجوز از شوراى گسترش آموزش‏عالى است.

تبصرۀ ۳- همكارى در زمينه‏هاى مندرج در بندهاى ۲ الى ۴ ماده۱۰ در چهارچوب ضوابط و آئين‏نامه‏هاى جارى وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صورت مى‏گيرد.

ماده ۱۱- برگزارى دوره‏هاى آموزشى و پژوهشى مشترك در داخل كشور نبايد داراى بار مالى براى دولت باشد. نحوۀ تأمين هيأت علمى، هزينه‏هاى ريالى و ارزى، راه‏اندازى و برگزارى دوره‏ها، ايجاد امكانات آموزشى- پژوهشى و خدماتى بايد در قرارداد فيمابين دانشگاه داخلى و خارجى مشخص شود.

تبصره در موارد خاص حسب مورد به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى و با تصويب هيأت وزيران يا ساير مراجع ذى‏صلاح، همكارى دانشگاههاى داخلى با دانشگاههاى خارجى با كمك دولت صورت مى‏پذيرد.

ماده ۱۲- مدارك تحصيلى دانش آموختگان دوره‏هاى مشترك آموزشى موضوع بند ۱مادۀ۱۰مى‏تواند مشتركاً توسط دانشگاه خارجى و داخلى اعطاء شود.

تبصره در صورت عدم تداوم همكارى دانشگاه خارجى به هر دليل، دانشگاه داخلى طرف قرارداد مسئوليت استمرار دوره آموزشى تا مرحله فراغت از تحصيل را برعهده داشته و مدرك تحصيلى توسط دانشگاه داخلى اعطاء خواهدشد.

ماده ۱۳- نحوۀ گزينش و پذيرش دانشجو در دوره‏هاى مشترك آموزشى موضوع بند ۱ماده۱۰ توسط دانشگاه داخلى پيشنهاد و به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد رسيد.

ماده ۱۴- دانشگاه داخلى متقاضى همكارى با دانشگاه خارجى، موظف است در قرارداد فيمابين، قوانين كشورى ذى‏ربط را رعايت و براى همگامى با سياست خارجى كشور هماهنگى لازم را با وزارت امور خارجه بعمل آورد.

ماده ۱۵- دانشگاه آزاد اسلامى در صورتى كه داراى مجوز خاص از مراجع قانونى در مورد هريك از مواد اين آئين‏نامه باشد، از شمول آن مواد مستثنى مى‏شود در غير اين صورت تابع شمول آئين‏نامه خواهد بود.

اين آئين‏نامه در ۱۵ ماده و ۹ تبصره در جلسه ۲۹۰ مورخ ۷۵/۱/۱۴ شوراى مشترك كميسيونهاى شوراي عالى انقلاب فرهنگى بررسى و به تصويب رسيد و در جلسه ۳۷۴مورخ ۷۵/۲/۲۵شوراي عالى انقلاب فرهنگى تأييد شد.