دورهای فوق لیسانس

/ برنامه کارشناسی ارشد MA

دانشگاه کاروینوس بوداپست ارائه می دهد برنامه یک استاد دو سال، در میان آنها برنامه های مدرک مشترک و دو در همکاری با دانشگاه های دیگر از اتحادیه اروپا. حداقل مورد نیاز ورود مدرک لیسانس در رشته مربوطه است. داشتن با موفقیت انجام شد این برنامه، دانش آموزان می توانند مدرک کارشناسی ارشد به دست آورد.
مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار – MBA اجرایی
اقتصاد بین الملل و کسب و کار
روابط بین المللی
بازار یابی
سیاست عمومی و مدیریت