دانشگاه های مجارستان مورد تایید وزارت علوم

دانشگاه های مجارستان مورد تایید وزارت علوم ایران

 

Budapest University of Technology and Economics

Corvinus University of Budapest

EotvosLorand University

Semmelweis University

University of Szeged

Franz Liszt Academy of Music Budapest