دکترا

این برنامه سه ساله برای دانش آموزانی که مایل به انجام کار تحقیقاتی و دریافت مدرک دکترا در او / درست مطالعه خود طراحی شده است. دانش آموزان از آغاز برنامه به سرپرست تحقیقات اختصاص داده است. این وظیفه سرپرست به توصیه نامزد دکترا در طول دوره و دوره تحقیق است. روند درجه کسب شامل سه عنصر است: به تصویب rigorosum دکترا، به نوشتن و دفاع از پایان نامه-پروپوزال و به نوشتن و دفاع از پایان نامه نهایی دکترا. پایان نامه باید بعد از پایان سال پنجم از آغاز برنامه ارائه شود.
روابط بین المللی
اداره مدیریت و کسب و کار
جامعه شناسی